Make your own free website on Tripod.com

Anjuman-e-Saifee, Surat

Home | Photographs | DirectoriesNews'N'Schedules
Audio | Resources | Links | Testimonials | Poems  |
Ashara 1421H

Programme Schedules and News

[Listed in order by Date!]
(Click on a date from the index, to go to a specific section!)

 

RAJAB (H. 1421) --  24 | 25 | 26 | 27l 28  | 29 |
SHAABAAN (H. 1421) -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Akhbaar Reports Courtesy: M. Mustansir Sh. Yaseenali Shajapurwala

24th Rajab-ul-Asab, 1421, Sunday.

             Aqua Maula T.U.S Syedna Taher Saifuddin Aqua R.A. ni Zikra ni Majlis Aqd Farmaawa waaste, Ane Abnaa-ul-Jamea ane Mumineen ne Imtehaan ane Imtenaan ni barakat ataa farmaawa waaste , 10:45 pm Jaipur Super fast express si Mumbai Surat Tasreef Farmaa thaya. Huzur-e-Aalaa T.U.S.  11:00pm Train si bahar tashreef laaya Te Baad Miyaanaa Maa Tashreef Farmaa Thai ane Mumineen ne Deedaar no sharaf Ataa farmaayo. Station par Aua Maula T.U.S. naa isteqbaal waste, Shahzaada Ali Qadar Mufaddal Bhai Saheb Saifuddin Saheb Ni Qeyaadat Maa, Janaab Amil Saheb, Goverment officers, Jamea Naa Asaateza-tul- Keraam, Abnaa-ul-Jamea, Mumineen Mardo, Bairo, Ane Ehna Farzando Haazir Thaya.Ane Khassatan Yemen Naa Mumineen Bhi Mhoti Taadaad Maa Hazir Thaya. Aqua Maula T.U.S. Waaste Platform par Stage mukwa maa aayu hatu. Mumineen ye " Naraa-e-Takbeer" Si Maula T.U.S. nu Isteqbaal kidu. Abnaa-ul-Jamea Ye " Yaa aala tahar rida Anwaaro kum Lamea...." Naa Qasaeeda Mubaaraka ni abyaat ni tilaawat baland aawaaz si kari Maula T.U.S. Ni nazaraat ne talab kidi. Mumineen nu 5000 karta fauq majmaa Surat Railway Station par hazir hatu. Te siva Zainee Bunglow lagan Mumineen Aqua Maula T.U.S. naa deedaar ni Barakat leva  Khaatir Khara hata. Qareeban 11:45 pm Huzur T.U.S. Zainee Bunglow Tashreef laaya. Zainee Bunglow par Mumineen no ghano Mhoto majmaa Hazir Thayu. Maula Ye Stage par si saglaa ne deedaar ane salaami ni Barakat ataa Farmaavi.Khuda Taala Aqua Maula T.U.S. ni Umar Shareef ne taaroze Qayaamat Daraaz kare.                                                                                                                                          Top 

25th Rajab-ul-Asab, 1421 Monday.       

        Aqua Maula T.U.S. Magrib ane Esha ni namaaz Waaste Masjid-e-Moazzam Maa tashreef laaya. Namaaz Baad, 6:40 pm Huzur-e-Aalaa T.U.S. Syedna AbdulQadir Najmuddin R.A. Na Urs Mubarak ni Majlis Maa Jalwa Afroz Thaya. Majlis Naa Darmiyaan, Al-Jamea-tus-Saifiyah Naa Asateza-tul-Kiraam, Baite Zainee Na Sahebo, ane Makhsoos Yemen naa Baaz Ashkhaas ne Chamar Ni Khidmat nu sharaf Hasil Tahayu. Aqua Maula T.U.S. ye Syedna AbdulQadir Najmuddin R.A. na Tavassul si Mumineen ne duao na Jawahir Ataa farmaaya. ane Mumineen naa duyun adaa thai eym dua farmaavi. Te siva Aqua Maula T.U.S. ye Mumineen naa haq maa ghani dua farmaavi. Aqua Maula T.U.S. 7:40 pm Majilis baad Ziyarat Waaste Tashreef Farmaa thaya. Ziyarat Maa Huzur-e-aala T.U.S. waaste stage no intezaam karwaamaa aayo , je sabaab Zyada si zyaada Mumineen Ye Maula Naa Deedaar ni barakat hasil kidi . Khuda Taala aa misal duao na karnaar Maula T.U.S. ni Umar Shareef ne taaroze Qayaamat Daraaz kare.                                                                                                             Top 

26th Rajab-ul-Asab, 1421 Lailat-ul-Meraj, Tuesday

           Aqua Maula T.U.S. Magrib Ane Esha ni Namaaz Waaste Masjid-e-Moazzam Maa Tashreef Farma Thaya. Namaaz Na Qabal " Moti jawahero thi gur naa sukhan bhala che" Nasihat ni tilawat karwaa maa aawi. Huzure aala ye salaat-ul-Eshaain 7:00 pm tamaam Farmaava baad Lailat-ul-Meraaj ni Namaaz ni niyat Bezaat-e-his-Shareef Tilaawat Farmaavi . Namaaz Tamaam Kida Baad Mumineen ye Aqua Maulaa naa sath Muqarrar Tasaabih Ni Barakat Lidi. Te Baad Aqua Maula T.U.S. Ye Duao Ni Tilaawat Kidaa Baad Tawassulaat Shuru Farmaaya Mumineen Naa Haq Maa dua Farmaava Qabal Rasu-ul-Allah S.A. Naa Meraj Ni Zikar Bastat si Farmaavta Huva Amir-ul-Mumineen Ali A.S. ni Shaanaat Je Rasul-ul-Allah S.A. ye Meraj Maa Dekhi Yeni Zikar Farmaavi. Te Baad Immam Hasan A.S. ane Imaam Husain A.S. ni Haveli ni Zikar Farmaavi ane Mumineen Ye Aqua Maula na Lab Mubarak si Aa zikar suni ne pur josh maatam kido. Huzur-e-aalaa T.U.S. ye Makhsus AL-JAMEA-TUS-SAIFIYAH Na Talabat ane Taalebaat waaste dua Farmaavta hua farmaayu ke Kuda Taalaa ye saglaa ne imtehaan ni tayyari karwaa maa madad aape. Te baad chota farzando naa haq maa ghani duao farmaavi ane eym farmaayu ke " Kaal naa din maa saglaa chota haatho si dua karse.... Te baad  akheer maa mumineen ne khuda taalaa si ghanu maangvaa ni vasiyat farmaavi. Indal ikhtetaam Duaat Mutlaqeen no vasilo lai ne mumineen naa haq maa duao farmaavi ane ye saglaa ni taraf salavaat ane salaam pohochayu. Te Baad Aqua Maula Qibla si , Mazaar Lagan Miyaanaa maa tashreef farmaa thai Ziyaarat Waaste Padhara. Ziyarat Baad, Begumpura Maa QADARI HALL nu je renovation karvaa maa aayu che ehnu iftetah Farmaayu. Ane Moayanaa waaste padhara. Khuda Taalaa Aa misal Mumineen  ne  duao ni nemat ataa karnaar Maula ni Umar shareef ne taaroze Qayaamat daraaz kare. Aameen 

Top

27th Rajab-ul-Asab, 1421 Yaum-ul-Mabas, Wednesday

Aqua Maula (T.U.S.) Yaum-ul-Mabas, Waaz Ni Majlis Maa 10:30am Tashreef Farmaa thaya. Masjid-ul-Moazzam maa Rasul-ul-allah (S.A.) na Dai na Didaar kari ne Mumineen ye Rasul-ul-Allah (S.A.) ni naat ni tilawat kidi. Te Baad Matam Thayo. Te Baad Shezada Aali Waqar, Qasimbhaisaheb Damaa Majdohu ye Huzur-e-aala (T.U.S.) ne wadhawani rasam adaa kidi. Te baad Shahzada Aali Waqar Qaid Jauhar Bhaisaheb Izzuddin Saheb Daamaa Majdohu ye Huzur e Ala (T.U.S.) ne Waaz no Paatlo araz kido. Aqua Maula T.U.S. Waaz ni majlis 11:00am Shuru Farmaavi. Abyaat shareefa ni tilaawat naa baad 11:15 am Mumineen ne khitaab farmaayu. " Amirul Mumineen (A.S.) na fazail ane ehna sheeya kholosa ni shaan qayamat naa din je thanaar che ehni zikar farmaavi". Rasul-ul-Allah (S.A.) na fazail ane mahamid ni zikar farmaavta hua Fateh Makkah ni zikar Farmaavi. Te Baad Nufoos naa tazkiyat ni ane Maal ni zakaat ni zikaro Farmaavi mumineen ne hidayat ane sikhaman naa jawahir ataa Farmaaya.Te Baad Quraan-e-Majid maa "Nemat" ni je zikar che ehni maana Farmaavi.Waaz Na Darmiyaan Mumineen na Haq Maa Ghani ane Ghani duao Farmaavi, ane Je Gaamo Maa Aasaal Barish Ghano Kam Thayo che Ye Waaste Duao Farmaavi. Ane Tasbeeh Karwaanu Amar Farmaayu.Yaum-ul Mabas Ni shaan Ane ehma thanaar roza ni fazilat Bayaan Farmaavi ane Mumineen Ne Sawaab-e-Azeem ni bushra ataa Farmaavi.Rasul-ul-Allah (S.A.) naa meraj ni zikar bastat si farmaavi ane ehmaa Ali Ameer-ul-Mumineen (S.A.) , Imaam Hasan (A.S.) ane Imaam Hussain (A.S). ni zikar Ane Shahadat Ni zikar Farmaavi.Te Baad Taakeedan Namaaz ni ehmiyat ane sawaab ane namaaz naa parnaar ni zikar Farmaavi.Farzando ne namaaz parhave ye zikar Farmaavta hua Nasihat Farmaavi.Te Baad Surat-un-Najam Ni tilaawat Farmaava Baad Tafseel Si Ehni Ma'ani Jaleela Bayaan Farmaavi. Mumineen naa yahaan Surat Maa ane Tamaam iymaan naa shaharo maa Nikaho thai ehni Taqeed Farmaavi, ane tamaam jameeyat ne ehna waaste ehtemaam karwaanu amar Farmaayo.Doaat Ni Zikar Farmaavta hua , Syedna AbdulQadir Najmuddin (R.A.), Sayyedna Abdullah Badruddin (R.A.) Ni Zikaro Farmaavi Ane Syedna Taher Saifuddin Aqua R.A. Ni Zikaro Farmaavi Ane Mumineen Na haq Maa Eym Duao Farmaavi Ke " KOI MUMIN DEENDAAR HOI ANE KOI SABAB DEINDAAR THAI GAYA HOI TO KHUDA EHNA DEIN NE ADAA KARJO..."Akheer maa Imaam Hussain (A.S.) Ni Shahadat naa bayaan naa qabal Abbas alamdaar (A.S.) ane Aliasgar (A.S.) Ni Shahadat Bayaan Farmaavi Ane Akheer maa Husain (A.S.) Ni shahadat par 1:30 pm Bayaan Ne tamaam Farmaayu. Waaz Baad Namaaz Waaste Tashraaf Farmaa thayaa. Zohor naa Farz Baad Aqua Maula Ye "YAA HUSAIN" Ni Nidaa Qiblaa Maa Tashreef Farmaa thai ne Farmaavi, Mumineen Ye Apna Maula (T.U.S.) Naa saath Ghanu Maatam Kidu. Namaaz Baad Huzur e Aala (T.U.S.) Miyanaa Maa Tashreef Farmaa Thai Masjid Na Mashreqi Jaanib Si Bahir Padhara. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Aqua Maula T.U.S Magrib Ane Esha Ni Namaaz Waaste Masjid-e-Moazzam Maa TAshreef Farmaa Thayaa. MAsjid Na Magribi Janib Maa Moti-us-Suwaalaat na Roza naa karnaar Farzando Par Aqua Maula T.U.S ye Shifa Shifa Boli ane Dua Farmaavi. Namaaz Baad Ziyarat Waaste Maa Padhara. Khuda Aamisal Naa Bawa Shafeeq Ni Umar Shareef Ne Taaroze Qayamat Daraaz Karjo. Aameen. .                                                                                                                                                                       Top 

28th Rajab, 1421H Thursday

                Aqua Maula T.U.S Fajere 11:30am Mumineen Mumineen naa daftaro maa  Alamat Shareefa Farmava waaste Bethak Maa tashreef Farmaa thaya.   Magrib ane esha ni Namaaz waaste Masjid-e-Moazzam maa Tashreef laaya. Namaaz Baad Ziyarat Waaste Padhara.                                                                                                                           Top


 

Home | Photographs | DirectoriesNews'N'Schedules
Audio | Resources | Links | Testimonials | Poems  |
Ashara 1421H

Site maintained by: Mufaddal Sh. Yaseenali Shajapurwala

Anjuman-e-Saifee, Surat (Gujarat, India).
Tel: +91 (261) 440353, 437996  Fax: +91 (261) 422652
E-mail: webmaster@anjumanesaifee.com
Web: http://www.anjumanesaifee.com/

Copyright 1999-2000 Anjuman-e-Saifee, Surat!

<!-- Start of TheCounter.com Code -->
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">
s="na";c="na";j="na";f=""+escape(document.refer rer)
</SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript1.2">
s=screen.width;v=navigator.appName
if (v != "Netscape") {c=screen.colorDepth}
else {c=screen.pixelDepth}
j=navigator.javaEnabled()
</SCRIPT>
< ;SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="javascript">
function pr(n) {document.write(n,"\n");}
NS2Ch=0
if (navigator.appName == "Netscape" &&
navigator.appVersion.charAt(0) == "2") {NS2Ch=1}
if (NS2Ch == 0) {
r="&size="+s+"&colors="+c+"&referer="+f+"&java="+j+""pr("<A HREF=\"http://www.TheCounter.com\" TARGET=\"_top\"><IMG"+
" BORDER=0 SRC=\"http://c1.thecounter.com/id=708105"+r+"\"><\/A>")}
</SC RIPT>
<NOSCRIPT><A HREF="http://www.TheCounter.com" TARGET="_top"><IMG
SRC="http://c1.thecounter.com/id=708105" ALT="TC" BORDER=0></A>
</NOSCRIPT>
<!-- End of TheCounter.com Code -->